Konta atvēršana un kartes pieteikums

Informācija par konta īpašnieku

Deklarētā dzīvesvietas adrese

Pasta adrese

Konta izraksts/korespondence

Klienta personu apliecinošs dokuments

Klienta līdzekļu izcelsme un saimnieciskā darbība

Vai esat reģistrēts kā saimnieciskā darba veicējs (pašnodarbinātā persona)?

Informācija par citiem ienākumiem

Konta atvēršanas un/vai izmantošanas mērķis Latvijas Pastā

Saikne ar Latviju (tikai personām ar ārvalstu pasi)

Informācija par plānotajiem darījumiem Latvijas Pastā

Vai Jūs esat politiski nozīmīga persona?

Vai Jūs esat politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?

Vai Jūs esat ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

Vai konta atvēršanas mērķis ir darījumu veikšana trešās personas vārdā?

Informācija par pilnvaroto personu

Atļautie darījumu veidi un limiti

Informācija par karti

SMS pakalpojuma pieteikums

Balss parole klienta attālinātai identifikācijai