Manspasts.lv lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

Programmatūra Manspasts.lv nodrošina sūtījumu noformēšanai nepieciešamās dokumentācijas automātisku sagatavošanu un izdrukāšanas iespējas lietotājam vēlamā laikā un vietā. Tā dod iespēju lietotājam veidot savu reģistrēto, noformēto sūtījumu arhīvu, saglabā programmatūrā reģistrētās adreses un piedāvā katru nākamo reizi noformēt jaunus sūtījumus pēc arhīva datiem, tādējādi ietaupot laiku atkārtotas informācijas reģistrēšanā.

Izvēloties veikt konkrēta sūtījuma noformēšanu, – programmatūra Manspasts.lv automātiski izveido, aizpilda un piedāvā izdrukāt nepieciešamo dokumentu paketi (t.i. veidlapas un svītru kodu uzlīmes vajadzīgajā eksemplāru skaitā). Lietotājam ir jāaizpilda norādītie informācijas ievades lauki un jāveic visas dokumentu paketes izdrukāšana.

Nav pieļaujama programmatūras izmantošana pasta sūtījumu daļējai noformēšanai – t.i. vienu daļu veidlapu aizpildīt izmantojot programmatūru un otru daļu - pasta nodaļā, vai veidlapu aizpildīšanu veikt elektroniski, bet neizmantot piedāvāto svītru kodu uzlīmju izdrukāšanu. Šādi noformēti sūtījumi Latvijas Pastā netiks pieņemti, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams iesniegt arī veidlapas, kuru oriģinalitāti garantē Pasaules Pasta Konvencija vai arī kuru specifika nosaka to aizpildīšanu ar roku. Šīs veidlapas ir pieejamas jebkurā pasta nodaļā un tās ir jāaizpilda tikai tajā gadījumā, kad tiek izmantots kāds no Latvijas Pasta piedāvātajiem papildus pasta pakalpojumiem.

 

2. Sūtījumu noformēšanas, nosūtīšanas noteikumi

2.1. Reglamentējošie noteikumi:

Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.392 "Noteikumi par kārtību, kādā adresāta un sūtītāja adrese norādāma uz pasta sūtījuma" nosaka pasta sūtījumu adresēšanas kārtību.

Ministru kabineta 2010.gada 9.jūnija noteikumi Nr.493 "Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem" nosaka kārtību, kādā atver pasta sūtījumus, konfiscē un iznīcina vai nosūta atpakaļ sūtītājam pasta sūtījumos konstatētus priekšmetus un vielas, kurus aizliegts pārsūtīt vai kuri kļūdaini pieņemti. 

Pasta likums

2.2. Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmata:

Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā ir apkopota informācija par to kādus priekšmetus un preces nevar pārsūtīt ar Latvijas Pasta starpniecību. Šeit uzskaitīti noteikumi, nosacījumi un aizliegumi, kas jāievēro nosūtot sūtījumu uz kādu no ārvalstīm. Pasta sūtījumu aizliegumus nosaka:


Pasaules Pasta Savienība - attiecībā uz visiem sūtījumiem, piemēram:

 • narkotiskās vielas;
 • psihotropās vielas.


Starptautiskā gaisa transporta asociācija IATA - attiecībā uz preču pārvadājumiem gaisa satiksmē, piemēram:

 • aerosolu baloniņi;
 • ugunsnedroši vai magnetizēti priekšmeti.

Katras valsts īpašās prasības, kas izriet no to nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Pasta sūtījumos aizliegts nosūtīt:

1. Priekšmetus, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var kļūt bīstami pasta darbiniekiem, sasmērēt vai sabojāt citus sūtījumus vai pasta iekārtas,
2. Narkotiskās un psihotropās vielas,
3. Priekšmetus, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstī ir aizliegta,
4. Sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vai citādi bīstamas vielas,
5. Pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālus, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmatošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska vai erotiska rakstura vardarbība,
6. Dzīvniekus, izņemot bites, dēles un zīdtauriņu kāpurus.

Vēstuļu korespondences sūtījumos, izņemot apdrošinātus sūtījumus, nedrīkst pārsūtīt:

 • naudu;
 • uzrādītāja vērtspapīrus,
 • dārgmetālus,
 • citas dārglietas un juvelierizstrādājumus.

Ja pasta sūtījumos tiek konstatētas narkotiskās vai psihotropiskās vielas, sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vai citādi bīstamas vielas, pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiāli, tie ir konfiscējami un iznīcināmi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Ja nosūtīšanai kļūdaini pieņemti priekšmeti, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var kļūt bīstami pasta darbiniekiem, vai var sasmērēt vai sabojāt citus sūtījumus vai pasta iekārtas, priekšmeti, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstī ir aizliegta vai dzīvnieki, izņemot bites, dēles un zīdtārpiņu kāpurus, pasta pakalpojumu sniedzējs rīkojas Pasta noteikumos noteiktajā kārtībā.

Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmata

 

3. Lietotāja atbildība

Programmatūras Manspasts.lv lietošana nosaka, visas dokumentu paketes (t.i. visu veidlapu un svītru koda uzlīmju) izdrukāšanu un sūtījuma noformēšanu saskaņā ar programmatūras prasībām (t.i. uz sūtījuma uzlīmējot attiecīgo svītru kodu uzlīmi). Nepareizi vai nepilnīgi noformēti pasta sūtījumi pasta nodaļā netiks pieņemti.

Uz izdrukātajām veidlapām un/vai svītru kodu uzlīmēm, to kreisajā apakšējā stūrī ir norādīti kārtas numuri tādā secībā, kādā šie sūtījumi ir reģistrēti Manspasts.lv programmatūrā. Nododot sūtījumus pasta nodaļā visām veidlapām un/vai svītru kodu uzlīmēm ar vienādu kārtas numuru ir jābūt pievienotām pareizajam sūtījumam.

Lai izvairītos no situācijas, kad pasta nodaļā Jūsu sūtījumi netiek pieņemti dažādu normatīvo aktu neievērošanas dēļ, pirms sūtījumu noformēšanas, lūdzam iepazīties ar Latvijas Pasta darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī ar Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatas noteikumiem, kā arī jānoskaidro preču ievešanas un izvešanas noteikumi (aizliegumi, ierobežojumi, piemēram, karantīna, farmaceitiskie ierobežojumi u.c.) un kādi dokumenti (rēķins, izcelsmes sertifikāts, licence, karantīnas precēm (augiem, dzīvniekiem, pārtikas precēm u.c.) atļauja) tiek pieprasīti saņēmēja valstī.

Noformējot starptautiskos pasta sūtījumus, veidlapas jāaizpilda angļu vai franču valodā vai kādā no oficiālajām saņēmēja valsts valodām, adresāta adresi norāda precīzi, rakstot to ar latīņu burtiem un arābu cipariem atbilstoši attiecīgajā valstī lietotās valodas burtu atveidei ar latīņu burtiem.

 

5. Tehniskā informācija:

Manspasts.lv ir paredzēta līdz 500 sūtījumu apstrādei vienā nosūtīšanas reizē. Sagatavoto veidlapu un datu lejupielādēšanas / augšupielādēšanas ātrums ir atkarīgs no lietotāja Internet pieslēguma veida un ātruma.

Lietošanas instrukcija

6. Manspasts.lv lietošanai nepieciešamais nodrošinājums:

 • interneta pieslēgums;
 • printeris;
 • pašlīmējošu uzlīmju papīrs (ieteicamais uzlīmju izmērs 3x8, 70x35mm, 70x37mm vai 2x8, 105x35mm);
 • A4 formāta balts papīrs;
 • Adobe Reader.